Διοικητική ιστορία Αρχείων Κέρκυρας >> 1864 έως σήμερα

Βενετική περίοδοςΔημοκρατικοί ΓάλλοιΕπτάνησος Πολιτεία Δημοκρατικοί ΓάλλοιΒρετανική Προστασία 1864 έως σήμερα

Στέγαση

Αμέσως μετά την ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα (1864) το Αρχειοφυλακείον της Κέρκυρας όπως και τα Αρχειοφυλακεία των άλλων νησιών δέχονται τα Αρχεία των Υπηρεσιών του Ιονίου Κράτους, ο διοικητικός μηχανισμός του οποίου έπαψε να ισχύει.

Από το 1865 τα Αρχειοφυλακεία υπήχθησαν εις το Υπουργείο Εσωτερικών και εξακολουθούσαν να λειτουργούν κυρίως για την έκδοση αντιγράφων αστικών, δικαστικών και συμβολαιογραφικών πράξεων. Αντίθετα, το Αρχείο Ιονίου Γερουσίας αποθηκεύθηκε σε παρακείμενο του Αρχειοφυλακείου χώρο, για να ανασυρθεί λίγο πριν την καταστροφή του το 1884 από τον Μάρκο Θεοτόκη, που κατόρθωσε να το υπαγάγει στο Δήμο Κερκυραίων. Ο Μάρκος Θεοτόκης, ως άμισθος Αρχειοφύλακας, αφιέρωσε είκοσι πέντε χρόνια από τη ζωή του και ασχολήθηκε συστηματικά με τη διάσωση και ταξινόμηση του Αρχείου. Στη θέση του τον διαδέχθηκε ο γιος του Σπυρίδων Θεοτόκης ο οποίος άσκησε τα καθήκοντα του Διευθυντή, αφού μετά την ίδρυση, το 1914, των Γενικών Αρχείων του Κράτους το Αρχείο Ιονίου Γερουσίας υπήχθη όπως και αυτά στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Το 1969 ιδρύθηκε Διεύθυνση Γραμμάτων, Βιβλιοθηκών και Αρχείων της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Προεδρίας, στην οποία μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Δημόσιας Εκπαιδεύσεως τα Αρχεία που είχαν ιδρυθεί με τους Νόμους του 1914 και 1939. Δύο χρόνια αργότερα, το 1971, η συγκεκριμένη Διεύθυνση στην οποία υπάγονταν τα Γενικά, Τοπικά και Ιστορικά Αρχεία που είχαν ιδρυθεί ως το 1939 μεταφέρθηκε στο νεοσύστατο Υπουργείο Πολιτισμού στο οποίο υπήχθησαν και τα Ιστορικά Αρχεία που προϋπήρχαν του 1914.

Έτσι για πρώτη φορά το Αρχειοφυλακείο της Κέρκυρας, που είχε εν τω μεταξύ ονομασθεί Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας και το Αρχείο Ιονίου Γερουσίας υπήχθησαν στο ίδιο Υπουργείο αλλά εξακολουθούσαν να αποτελούν δύο ξεχωριστές Αρχειακές Υπηρεσίες.

Από το Υπουργείο Πολιτισμού τα Αρχεία υπήχθησαν το 1985 στο Υπουργείο Παιδείας, στο οποίο εξακολουθούν να υπάγονται, ενώ ο Νόμος περί Αρχείων του 1991 (ν. 1946) ενοποίησε τις δύο κερκυραϊκές Αρχειακές Υπηρεσίες που αποτελούν πια την ενιαία Αρχειακή Υπηρεσία που φέρει τον τίτλο Γ.Α.Κ.-Αρχεία Νομού Κέρκυρας.